Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 (dalej RODO) oraz obowiązujących przepisów, w odniesieniu do których dane osobowe będą udostępniane przez firmę GRIMEX SIA w ramach internetowej sprzedaży papierosów elektronicznych i płynów sygnowanych marką KIWI, informujemy o:

Administratorem danych jest firma GRIMEX SIA (nr VAT LV54103105541), z siedzibą w Mehanizācijas 4A, Limbaži, LV-4001, w osobie przedstawiciela prawnego pro tempore, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail info@grimex. lv („Właściciel”).

Leczenie ma na celu wypełnienie zobowiązań przedumownych i umownych wynikających z prośby o informacje, dystrybucję i sprzedaż produktów oferowanych przez Administratora Danych; do realizacji celów marketingowych, zgodnie z art. 7 RODO do komunikacji z treściami handlowymi, promocyjnymi lub informacyjnymi w odniesieniu do produktu marki KIWI, a także analiz statystycznych i badań rynku ściśle związanych z usługami i produktami oferowanymi za pośrednictwem strony internetowej www.vapebaltic.com lub w trybie spontanicznym udostępnienia Twoich danych, nawet podczas akcji promocyjnych organizowanych przez Administratora; w celu prowadzenia działań profilowania, takich jak analiza nawyków lub wyborów konsumenckich, głównie przetwarzania: (a) danych dotyczących daty i godziny wyświetlenia przez Ciebie wiadomości e-mail zawierających informacje, w tym informacje handlowe i promocyjne dotyczące strona www.vapebaltic.com, a także interakcja z nimi oraz informacje o kliknięciach w linki umieszczone w wiadomościach; b) dane pozyskane podczas zakupu produktów na stronie, a więc również poprzez wykrywanie rodzaju i częstotliwości zakupów. Oświadczamy, że zainteresowana strona jest pełnoletnia, zwalniając Właściciela z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celu i) wypełnienia obowiązków przewidzianych w zakresie podatków i rachunkowości oraz ii) wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych lub na podstawie nakazu Urzędu.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda zainteresowanego na przetwarzanie danych wyrażona poprzez wypełnienie niniejszego formularza lub zwrócona podczas udziału w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez Administratora danych, lub na których byłeś obecny lub w każdym przypadku złożona spontanicznie na strona internetowa www.vapebaltic.com również w celu wysyłania próśb o informacje, rejestracji, konsultowania/modyfikowania profilu, zarządzania zakupami online oraz subskrypcji biuletynów lub list mailingowych. W każdym przypadku Administrator będzie przetwarzał Twoje dane zgodnie z prawem, ponieważ przetwarzanie jest zakończone i niezbędne i) do prawidłowej i pełnej realizacji zawartych umów oraz sprzedaży ii) do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie danych jest opcjonalne. Przyjmujesz odpowiedzialność za własne dane lub dane osób trzecich publikowane lub udostępniane za pośrednictwem witryny i gwarantujesz, że masz prawo do przekazywania lub rozpowszechniania ich do administratora danych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu i związaną z nim sprzedaż produktów, a co za tym idzie wykonanie umowy, jak również wszelkich relacji na niej opartych, z niemożnością kontynuowania świadczenia produktów i usług, również oferowanych za pośrednictwem Strona.

Dane będą przetwarzane z zachowaniem pełnej zgodności z zasadami legalności, poprawności, przejrzystości, celowości i minimalizacji danych, a w każdym przypadku z wszystkimi zasadami określonymi w art. 5 RODO. W związku z powyższymi celami Twoje dane osobowe podlegają przetwarzaniu komputerowemu i/lub papierowemu, aby zagwarantować poufność i bezpieczeństwo. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z upoważnienia Administratora danych przez osoby specjalnie wyznaczone, upoważnione i poinstruowane do przetwarzania na podstawie art. 29 RODO i 30 kodeksu prywatności. Nie są przeprowadzane zautomatyzowane procesy decyzyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy i ważności ofert handlowych, promocyjnych, informacyjnych i/lub reklamowych Administratora, a w każdym razie, nawet później, tylko przez okres, w którym Administrator będzie podlegał obowiązkom prawnym wynikającym z przechowywanie dokumentacji księgowej oraz dla celów podatkowych i/lub innych zawsze przewidzianych przez prawo, a w każdym przypadku do czasu ustalenia jakichkolwiek rozliczeń podatkowych. W każdym przypadku w celach marketingowych dane nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 24 miesiące, natomiast dla celów profilowania przyjęte w tym celu dane są przechowywane przez okres 12 miesięcy od ostatniej operacji w serwisie, a następnie usuwane.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i poufność oraz w celu wykonywania powierzonych im funkcji i) pracownikom, współpracownikom i/lub konsultantom, technikom IT i/lub dostawcom usług płatniczych, usług w chmurze, usług hostingowych , zarządzanie stroną internetową, system marketingu e-mailowego, usługi profilowania, strony trzecie produkujące pliki cookie zgodnie z polityką plików cookie ii) księgowym, prawnikom, konsultantom lub innym specjalistom, którzy świadczą usługi i / lub usługi funkcjonalne w celu rejestracji i realizacji umowy oraz w każdym przypadku w celach podatkowych oraz w innych celach zgodnych z prawem; iii) instytucjom bankowym i ubezpieczeniowym, które świadczą usługi funkcjonalne w wyżej wymienionych celach.

Twoje dane osobowe nie podlegają ujawnieniu. Podane przez Ciebie obecnie dane osobowe są zarządzane i przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. W każdym przypadku rozumie się, że Administrator Danych, w razie potrzeby, będzie miał prawo przenieść lokalizację serwerów do Szwajcarii lub do krajów spoza UE. W takim przypadku Administrator zapewnia od tej chwili, że przekazywanie danych spoza UE będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez zawarcie, w razie potrzeby, umów gwarantujących odpowiedni poziom ochrony i/lub przyjęcie standardu umownego klauzul przewidzianych przez Komisję Europejską.

Twoje prawa wynikające z RODO, które możesz zrealizować poprzez przekazanie wiadomości e-mail Administratora, to:

– żądania i uzyskania od administratora danych i) dostępu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania niedokładnych danych lub integracji niekompletnych, iii) usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO lub iiii) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do wystąpienia jednej z hipotez, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO;

– sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w dowolnym momencie w przypadku szczególnych sytuacji dotyczących Ciebie. Rozumie się, że leczenie oparte na zgodzie i przeprowadzone wcześniej zachowuje charakter zgodny z prawem;

– cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jeżeli została wyrażona w jednym lub większej liczbie określonych celów i dotyczy tzw. wspólnych danych osobowych (data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania lub zamieszkania itp.) lub dotyczy poszczególnych kategorii danych (pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne itp.). Rozumie się, że leczenie oparte na zgodzie i przeprowadzone wcześniej zachowuje charakter zgodny z prawem;

– zgłosić skargę do właściwego organu ochrony danych.