Privātuma politika

Saskaņā ar mākslu. 13, Eiropas regulas 2016/679 (turpmāk GDPR), kā arī spēkā esošos normatīvos aktus, saistībā ar kuru personas datiem uzņēmums GRIMEX SIA kļūs pieejams ar KIWI zīmolu elektronisko cigarešu un šķidrumu pārdošanu tiešsaistē, informējam par sekojošo:

Datu pārzinis ir uzņēmums GRIMEX SIA (PVN numurs LV54103105541), kura juridiskā adrese ir Mehanizācijas 4A, Limbaži, LV-4001, pro tempore likumīgā pārstāvja personā, ar kuru var sazināties pa e-pasta adresi info@grimex. lv (“Īpašnieks”).

Apstrāde ir vērsta uz pirmslīguma un līguma saistību izpildi pēc informācijas pieprasījuma, Datu pārziņa piedāvāto produktu izplatīšanas un pārdošanas; mārketinga mērķu īstenošanai, saskaņā ar Art. GDPR 7, saziņai ar komerciālu, reklāmas vai informatīvu saturu saistībā ar KIWI zīmola produktu, kā arī statistiskajai analīzei un tirgus izpētei, kas ir stingri saistīta ar pakalpojumiem un produktiem, kas tiek piedāvāti, izmantojot vietni www.vapebaltic.com vai sekojot spontānai savu datu izpaušanu pat Datu pārziņa organizēto reklāmas pasākumu laikā; profilēšanas darbību veikšanai, piemēram, klientu patēriņa paradumu vai izvēļu analīzei, galvenokārt apstrādājot: (a) datus, kas attiecas uz datumu un laiku, kad esat parādījis e-pasta ziņojumus, kas satur informāciju, tostarp komerciālu un reklāmas informāciju, kas attiecas uz vietne www.vapebaltic.com, kā arī mijiedarbība ar tām un informācija par klikšķiem uz ziņojumos ievietotajām saitēm; b) datus, kas iegūti, iegādājoties preces vietnē, tātad arī, nosakot pirkumu veidu un biežumu. Paziņojam, ka interesents ir pilngadīgs, atbrīvojot Īpašnieku no jebkādas atbildības. Turklāt jūsu personas dati tiks apstrādāti arī, lai i) izpildītu nodokļu un grāmatvedības jomā paredzētos pienākumus un ii) izpildītu jebkuras Datu pārzinim vai saskaņā ar Iestādes rīkojumu uzliktās juridiskās saistības.

Apstrādes tiesiskais pamats ir ieinteresētās personas piekrišana datu apstrādei, kas izteikta, aizpildot šo veidlapu, vai atgriezta, piedaloties Datu pārziņa rīkotajos reklāmas pasākumos, vai kuros jūs bijāt klāt vai jebkurā gadījumā sniegta spontāni vietni www.vapebaltic.com arī, lai nosūtītu informācijas pieprasījumus, reģistrētos, konsultētos/mainītu savu profilu, pārvaldītu pirkumus tiešsaistē un abonētu biļetenus vai adresātu sarakstus. Jebkurā gadījumā Datu pārzinis apstrādās jūsu datus likumīgi, jo apstrāde ir pabeigta un ir nepieciešama i) pareizai un pilnīgai esošo līgumu izpildei un pārdošanai ii) datu pārziņa leģitīmo interešu īstenošanai.

Datu sniegšana nav obligāta. Jūs uzņematies atbildību par saviem vai trešo pušu datiem, kas publicēti vai kopīgoti, izmantojot vietni, un garantējat, ka jums ir tiesības paziņot vai izplatīt tos Datu pārzinim. Personas datu nepaziņošana kavē vietnes pareizu funkcionalitāti un ar to saistīto produktu pārdošanu, līdz ar to līguma izpildi, kā arī jebkādas uz to balstītas attiecības ar neiespējamību turpināt preču un pakalpojumu sniegšanu, ko piedāvā arī caur vietne.

Dati tiks apstrādāti, pilnībā ievērojot likumības, pareizības, caurskatāmības, mērķa ierobežojuma un datu minimizēšanas principus un jebkurā gadījumā visus 5. pantā noteiktos principus. VDAR 29. Saistībā ar iepriekšminētajiem nolūkiem jūsu personas dati tiek apstrādāti datorā un/vai papīra formātā, lai garantētu konfidencialitāti un drošību. Personas datu apstrādi Datu pārziņa vadībā veic personas, kuras ir īpaši ieceltas, pilnvarotas un kurām ir norādījumi par apstrādi saskaņā ar Art. VDAR 30. pants un konfidencialitātes koda XNUMX. pants. Netiek veikti automatizēti lēmumu pieņemšanas procesi.

Jūsu personas dati tiks glabāti visu Pārziņa komerciālo, reklāmas, informatīvo un/vai reklāmas piedāvājumu līguma darbības laiku un darbības laiku un jebkurā gadījumā, pat pēc tam, tikai tik ilgi, kamēr uz Pārzini attieksies pārziņa juridiskās saistības. grāmatvedības uzskaites saglabāšanai un fiskāliem un/vai citiem mērķiem, kas vienmēr paredzēti likumā, un jebkurā gadījumā līdz jebkādu nodokļu aprēķinu noteikšanai. Jebkurā gadījumā mārketinga nolūkos dati netiks apstrādāti ilgāk par 24 mēnešiem, savukārt profilēšanas nolūkos šim nolūkam pieņemtie dati tiek glabāti 12 mēnešus no pēdējās darbības vietnē un pēc tam dzēsti.

Jūsu personas dati var tikt nodoti tādā veidā, kas spēj garantēt drošību un konfidencialitāti un tiem uzticēto funkciju veikšanai i) darbiniekiem, līdzstrādniekiem un/vai konsultantiem, IT tehniķiem un/vai maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, mākoņpakalpojumiem, hostinga pakalpojumiem. , vietņu pārvaldība, e-pasta mārketinga sistēma, profilēšanas pakalpojumi, trešās puses, kas ražo sīkfailus saskaņā ar sīkfailu politiku ii) grāmatvežiem, juristiem, konsultantiem vai citiem profesionāļiem, kuri sniedz pakalpojumus un/vai funkcionālus pakalpojumus līguma reģistrēšanai un izpildei un jebkurā gadījumā nodokļu vajadzībām un citiem mērķiem saskaņā ar likumu; iii) banku un apdrošināšanas iestādēm, kas sniedz funkcionālus pakalpojumus iepriekšminētajiem mērķiem.

Jūsu personas dati nav pakļauti izpaušanai. Jūsu sniegtie personas dati šobrīd tiek pārvaldīti un glabāti serveros, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā. Jebkurā gadījumā tiek saprasts, ka Datu pārzinim nepieciešamības gadījumā būs tiesības pārcelt serveru atrašanās vietu uz Šveici vai uz valstīm ārpus ES. Šajā gadījumā Datu pārzinis nodrošina, ka ārpus ES esošo datu pārsūtīšana turpmāk notiks saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām, nepieciešamības gadījumā noslēdzot līgumus, kas garantē atbilstošu aizsardzības līmeni un/vai pieņemot standarta līguma noteikumus. klauzulas, ko nodrošina Eiropas Komisija.

Jūsu tiesības saskaņā ar VDAR, kas jāizmanto, nosūtot Datu pārziņa e-pastu, ir:

– pieprasīt un saņemt no datu pārziņa i) piekļuvi saviem personas datiem, ii) neprecīzu datu labošanu vai nepilnīgu integrāciju, iii) personas datu dzēšanu, ja ir kāds no 17. pantā minētajiem nosacījumiem. 1, VDAR 18. punktu vai iiii) jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu līdz vienas no 1. pantā minētajām hipotēzēm. XNUMX, VDAR XNUMX. punkts;

– jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja rodas konkrētas situācijas, kas attiecas uz jums. Tiek saprasts, ka ārstēšana, kas balstīta uz piekrišanu un veikta iepriekš, saglabā likumības raksturu;

– jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, ja tā ir dota vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem un attiecas uz tā sauktajiem kopējiem personas datiem (dzimšanas datums un vieta, dzīvesvieta vai domicils utt.), vai tā attiecas uz noteiktām datu kategorijām (rases izcelsme, politiskie uzskati, reliģiskā pārliecība utt.). Tiek saprasts, ka ārstēšana, kas balstīta uz piekrišanu un veikta iepriekš, saglabā likumības raksturu;

– ierosināt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības iestādei.